طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان

توضیحات:
فایل ورد طراحی معماری خانه سالمندان در آبادان ، در حجم 162 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:

چکیده
مقصود اصلی از پروژه حاضر،طراحی خانه سالمندان برای سالمندانی است که از ذهن و جسم فعالی برخوردار هستند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی هستند و احتیاج به مراقبت پزشکی، تغذیه و بهداشت در شرایط خاص دارند. بر این اساس، پروژه حاضر متناسب با اقیم شهر آبادان طراحی شده است و مساحت سایت در حدود 14000 متر مربع ، و زیر بنا 35000 مترمربع ،متشکل از 4 سوئیت 3 نفره با امکانات رفاهی (برای 24 سالمند که 12 نفر را زنان و 12 نفر را مردان تشکیل می دهند) ،و فضایی برای سرگرمی از قبیل(کتابخانه، اتاق فیلم، پارک و...) و همچنین فضای توتنبخشی و درمانی، نمازخانه، نشیمن های خصوصی و عمومی،اتاق های مدیریت ، بایگانی، نگهباتی و اتاق اقامت پرسنل و پرستاران است.
و...فهرست مطالب:
مقدمه 1


فصل اول:مطالعات جغرافیایی، اقلیمی

1-1 مطالعات جغرافیایی3
1-2 موقعیت طبیعی5
1-3 مطالعات اقلیمی5
1-4 نتیجه گیری و رهنمودهای اقلیمی موثر در طراحی9

فصل دوم:مطالعات تاریخی،اجتماعی ، فرهنگی

2-1 مطالعات تاریخی11
2-2 موقعیت اجتماعی13
2-3 مطالعات اقتصادی و جمعیتی13
2-4 مکانهای دیدنی و تاریخی16

فصل سوم:مطالعات کالبدی و تحلیل سایت

3-1 مطالعات کالبدی20
3-2 ویژگی معماری بومی منطقه22
3-3 شناخت عنصر شاخص شهری23
3-4 مناطق چند گانه شهر23
3-5 بررسی سایت پیشنهادی27

فصل چهارم:تاریچه موضوع طرح

4-1 پیدایش خانه سالمندان در جهان32
4- 2 خانه های سالمندان در ایران34
4- 3 ساختار جمعیتی کشورهای جهان36
4-4 متوسط عمر در جهان37
4-5 جمعیت سالمندان در جهان37
4-6 جمعیت سالمندان در ایران48
4-7 وضعیت اشتغال سالمندان39
4- 8 لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران40

فصل پنجم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی

5- 1بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان44
5-2 بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران57
5-3 ارزیابی مطالعات موردی58
5-4 چگونگی طراحی معماری فضاها59
5-5 چگونگی طراحی محوطه و فضاهای بیرون59
5-6 شرایط سالمندان ساکن60
5-7 شرایط جسمانی و روانی سالمندان ساکن در خانه سالمندان60
5-8 جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان61

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح و گزینش استانداردها

6-1 ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصیه های طراحی جهت رفع
نیاز های آنان 66
6-2نیازهای جسمی سالمندان69
6-3 ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان83
6- 4 رهنمودهای طراحی مهماری خانه های سالمندان88
6 -4-1- مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان89
6-4-2- جهت گیری مناسب90
6-4-3- ورودی اصلی91
6-4-4- هال ورودی93
6-4-5- اتاق نشیمن95
6-4-6- کتابخانه97
6-4-7- اتاق های غداخوری98
6-4-8- آشپزخانه103
6-4-9- اتاق خواب106
6-4-10- اتاق کارکنان111
6-4-11- اتاق مدیریت111
6-4-12-اتاق درمانی و توانبخشی112
6-4-13- رختشویخانه مرکزی112
6-4-14- انبار وسایل112
6-4-15- سرویس های بهداشتی113
6-4-16- ارتباطات ضروری فضا ها در خانه سالمندان118
6-4-17- آسانسور118
6-4-18- رمپ و سطوح شیب دار119
6-4-19- پلکان120
6-4-20- راهرو ها123
6-4-21- بازشو ها126
6-4-22- محوطه باغبانی131
6-4-23- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان131
6-4-24- مبلمان و اسباب و اثاثیه132
6-4-25- کفپوش مناسب134
6-4-26- نرده های کمکی134
6-4-27- نشانه ها 135
6-5- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه سالمندان135
6-6- جمع بندی و ارائه سرانه پیشنهادی136

فصل هفتم:سازه و تاسیسات
7-1معماری و سازه138
7-1-2-انتخاب مصالح مورد نظر138
7-2- درز انقطاع143

فصل هشتم:مبانی نظری
8-1ایده طرح145
8-2ویژگی های طرح146

منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی150
فهرست منابع غیر فارسی152

این فایل با فرمت ورد در 162 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


خرید آنلاین